سیستم مستقیم زیر کابین

آسانسور ماشین بر – سیستم مستقیم زیر کابین (DIRECT ACT) :


آسانسور ماشین بر – سیستم مستقیم زیر کابین
ظرفیت( Kg )باز شوابعاد کابینابعاد چاهکموتور خانه
A*B (mm)X*Y (mm)P (mm )OH (mm)MX*MY (mm)MH (mm )
2000BP - 2405000*24005450*3250150038002500*20002000
5400*2950
2500BP - 2505700*25006150*3350
6100*3050