شیر کنترل سه بوبین

شیر 3 بوبین KV2S


شیر بلین سری KV2S مخصوص بالابر هیدرولیکی است و دارای سه ببین می باشد. نحوه حرکت بالابر هیدرولیکی رو به بالا به این گونه است که در ابتدا با برق دار شدن بوبین A سرعت بالابر هیدرولیکی رفته رفته افزایش پیدا می کند تا به حداکثر سرعت خود برسد.سپس با نزدیک شدن بالابر هیدرولیکی به طبقه مورد نظر برق از روی ببین برداشته شده و سرعت بالابر رفته رفته کم شده و به صفر می رسد. حرکت رو به پایین بالابر هیدرولیکی:
با برقدار شدن بوبین C و D سرعت بالابر هیدرولیکی در یک مرحله افزایش یافته و به حد مشخصی می رسد.زمانی که بالابر هیدرولیکی به طبقه مورد نظر نزدیک شد با برداشته شدن برق از روی ببین C سرعت بالابر تا حدی کم می شود و در مرحله بعد زمانی که بالابر هیدرولیکی به طبقه مورد نظر رسید با برداشته شدن برق از روی ببین D سرعت بالابر کم کم به صفر می رسد.
نحوه حرکت بالابر هیدرولیکی با شیر بلین سه بوبین:
عکس 3 بوبین 2