فرم ثبت سفارش بالابر های هیدرولیکی

شرایط آب و هوایی منطقه :
شرجی ( شفت جک کروم شده )خشک ( پشت سنگ خورده )
نوع برق : تک فازسه فاز
نوع کاربری :
سرعت حرکت کابین ( متر بر ثانیه ) :